Giá trị cốt lõi của Thương hiệu được truyền tải toàn vẹn và đồng nhất tại mỗi điểm chạm xuyên suốt Hành trình trải nghiệm của khách hàng