Phân tích, khai thác dữ liệu để triển khai các chương trình Chăm sóc khác hàng, tăng cường gắn kết giữa khách hàng và thương hiệu